Huurverhoging

De overheid bepaalt jaarlijks het percentage voor de maximale huurverhoging mogen vragen. Per brief krijgt u jaarlijks informatie over de huurverhoging.  

Huurbeleid 

Wij baseren het huurbeleid op de huursombenadering zoals die geldt voor 2020. Dit betekent dat de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen in een kalenderjaar maximaal mag stijgen met het inflatiepercentage. Het gaat hierbij met ingang van 2020 alleen om het totaal van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. De huurverhoging bij mutatie (huurharmonisatie) maakt sinds 2020 geen onderdeel meer uit van de huursombenadering.

De huursomstijging wordt berekend door het gemiddelde van de huren van zelfstandige DAEB woningen op 1 januari te vergelijken met het gemiddelde van de huren op 31 december. De stijging tussen deze twee bedragen mag niet meer zijn dan de inflatie.

De wettelijke toegestane maximale individuele percentages voor 2020 zijn:

  •  5,1 procent (2,6% inflatie + 2,5 procent) voor huishoudens met een belastbaar huishoudensinkomen tot € 43.574;
  •  6,6 procent (2,6% inflatie + 4 procent) voor huishoudensinkomen boven de € 43.574.

 

Voorschot servicekosten

Het bedrag dat u eventueel maandelijks aan servicekosten betaalt, kan veranderen. De servicekosten zijn gebaseerd op de voorzieningen die u gebruikt. Bij de wijziging van de servicekosten hebben wij rekening gehouden met de servicekosten die u vorig jaar heeft betaald. Ook houden wij rekening met de aangepaste tarieven. De betaalde maandelijkse servicekosten worden per kalenderjaar verrekend met de werkelijke kosten. Over deze verrekening ontvangt u afzonderlijk bericht.

Huurtoeslag

Of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van uw huishoudinkomen (uw inkomen plus het inkomen van eventuele huisgenoten), uw eventueel vermogen en de hoogte van de huur. Als u nog geen huurtoeslag ontvangt adviseren wij u na te gaan of u wellicht toch een beroep kunt doen op huurtoeslag. U kunt voor meer informatie terecht op www.toeslagen.nl of u kunt bellen met de Belastingtelefoon 0800-0543.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de kale huurprijs kunt u bezwaar maken door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Wij beoordelen dan of uw bezwaar terecht is. Indien u bezwaar heeft op de verklaring van de Belastingdienst, moeten wij een tweede verklaring opvragen bij de Belastingdienst. Als deze tweede verklaring gelijk is aan de eerste verklaring wijzigen wij ons voorstel tot huurverhoging niet. Blijft u bij uw bezwaar, dan verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Een uitgebreidere toelichting op de bezwaarmogelijkheden kunt hier downloaden.

Maakt u bezwaar op andere gronden dan de verklaring van de Belastingdienst dan beoordelen wij of uw bezwaar terecht is. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen. Informeer naar de juiste procedure bij het secretariaat van de Huurcommissie via www.huurcommissie.nl.

Wilt u bezwaar aantekenen op basis van onderhoudsgebreken dan dient u een aparte procedure te volgen. U kunt bij de Huurcommissie een verzoek om 'tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsklachten' indienen. De huurcommissie kan u informeren over de juiste procedure. 

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft over de huurverhoging, kunt u contact opnemen met afdeling Wonen, telefoonnummer 0162 – 67 98 21 / 0162 - 67 98 22.