Leefbaarheid

Krimp, ontgroening en vergrijzing van de bevolking en overheidsbezuinigingen hebben effect op de leefbaarheid in de dorpen. Verschraling van het voorzieningenniveau in de dorpen en vertrek van jongeren liggen op de loer. Samen met betrokken partijen blijven we werken aan de leefbaarheid van de dorpskernen en betrekken hierin ook de veiligheid van de woonomgeving.

De afgelopen jaren hebben we samen met partners en inwoners succesvol samengewerkt in het project ‘Dorpsgericht Werken’. Dit is een manier van werken geworden bij alle betrokken partners. In alle dorpen zijn bewonersgroepen actief waarmee nauw wordt samengewerkt. Onder het kopje Dorpsgericht Werken kunt u hier meer over lezen.

Samen met partners willen we ons inzetten voor het op peil houden van het voorzieningenniveau voor de leefbaarheid. Het accent ligt op zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ons vertrekpunt is dat inwoners dan langer zelfstandig in hun dorp kunnen blijven wonen.

 

Ondersteunen initiatief Childrenshome

Sinds 1 januari 2010 zijn de medewerkers van Woonvizier financieel donateur bij de stichting Childrenshome. Deze stichting wordt gerund door een echtpaar uit Made.
De maandelijkse donatie is een gezamenlijk initiatief van de medewerkers. We sponsoren twee kinderen sinds hun 7e levensjaar. Ze zijn nu 17: Kaleeswari en Arochia.
Mooi om hen gedurende deze jaren op te zien groeien en te vernemen dat ze, mede dankzij onze bijdragen, een studie hebben kunnen volgen waardoor hun kansen vergroot worden.
Wil je meer weten over Stichting Childrenshome? Kijk dan op hun website: https://www.childrenshome.nl/

Steunpunten

De drie steunpuntcomplexen van Woonvizier (steunpunten Onder de Toren, Patrijsflat en Kloosterhof) bestaan uit seniorenappartementen met een gemeenschappelijke ruimte. De steunpunten hebben ook een buurtfunctie omdat veel mensen vanuit de omgeving deelnemen aan activiteiten of lid zijn van bijvoorbeeld de biljartclub of jeu de boules vereniging. Dit zorgt voor een sterke interactie tussen de bewoners van het complex, gemiddeld van zeer hoge leeftijd, en de meer vitale bewoners uit de omgeving. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de mensen. De steunpunten leveren een bijdrage aan het verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement. Gezien de belangrijke bijdrage van de steunpunten neemt Woonvizier de kosten van de exploitatie op zich.

 

Aanpak overlast

De leefbaarheid in buurten en dorpen is ook gebaat bij een prettige manier van samenleven. Eind 2011 zijn we in samenwerking met de gemeente, politie en welzijnsinstelling Surplus gestart met Buurtbemiddeling. Dit is een beproefde methode die al vele jaren in verschillende gebieden in Nederland met succes werkt. Goed getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning om in een vroegtijdig stadium irritaties en problemen bespreekbaar te maken en laat partijen zelf tot een oplossing komen.

 

Af en toe is er sprake van meervoudige problematiek bij klanten. Soms komt dit aan het licht doordat we in gesprek raken over een huurachterstand of bemiddelen in een overlastsituatie. Ook kan het signaal via andere partijen binnenkomen. We participeren daarom ook in het Lokaal Maatschappelijk Overleg dat op gemeentelijk niveau wordt gehouden. Iedere zes weken is er een overleg waarin onder andere GGZ, gemeente, politie, bemoeizorg, het Algemeen Maatschappelijk Werk en nog andere hulpverlenende instanties zijn vertegenwoordigd. Met deze samenwerking zijn we in staat klanten met een meervoudige problematiek beter, sneller en adequater te helpen.