Begroting

De begroting 2020 laat de financiele vertaling zien van onze ambities.

Het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar kende een aantal belangrijke thema’s die allemaal een vervolg krijgen in 2020. De forse overschrijding op de onderhoudslasten was een van de tekenen dat de interne beheersing verder versterkt dient te worden. Hiervoor zijn in 2019 diverse maatregelen getroffen. En in 2020  krijgt dit een vervolg met onder andere de herinrichting van het primaire systemen het verder automatiseren van (administratieve) processen. Ook de verbetering van het inzicht in de voor de komende jaren benodigde budgetten voor planmatig onderhoud en het verduurzamen van het woningbezit zal bijdragen aan de versterking van de interne beheersing. Het betreffen immers voor de komende jaren de uitgaven met de grootste impact. Vanwege deze onzekerheden is ten opzichte van voorgaand jaar niet meer gerekend met verlaging van duurzaamheidsuitgaven (50% ten opzichte van de investering berekend vanuit de Duurzaamheidsambitie). Ook is toevoeging van extra nieuwbouw (25 woningen per jaar) vooralsnog geschrapt. 
 
Van WSG is in 2019 een omvangrijke zorgportefeuille overgenomen met afwijkende huurcontracten. In het begrotingsjaar wordt ingezet op de omzetting in meer reguliere huurcontracten. De impact hiervan vertaalt zich wellicht in een lagere huuropbrengst en lagere onderhoudskosten. Voorzichtigheidshalve is in dit verband in de begroting 2020 rekening gehouden met een afslag.  Ook zullen we in 2020 onze visie op het zorgvastgoed en onze positie daarin actualiseren. 
 
De hiervoor genoemde thema’s  doen zich voor in een organisatie die zich aan het ontwikkelen is. Hiermee wordt de opbrengst bedacht bij de fusie, klantwaarde, efficiency en ruimte voor strategie en beleid, gerealiseerd. Tegelijk hebbende inhoudelijke ontwikkelingen en de organisatieontwikkeling  geleid tot mutaties in het personeelsbestand. Deze mutaties verhogen de werkdruk in de organisatie. Zeker ten opzichte van het gemiddelde in de branche heeft Woonvizier een relatief kleine werkorganisatie. In 2019 en 2020 is hierom rekening gehouden met extra inhuur van tijdelijk personeel.   Daarom is het nieuwe Ondernemingsplan dat naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed zal zijn , van groot belang  Niet alleen wordt hiermee wordt richting gegeven aan de strategische koers van Woonvizier voor de komende jaren maar ook zal dan  duidelijk worden welke organisatie hierbij passend is. 
 
Ellen van Beijsterveldt 
Directeur-Bestuurder