Missie en kernwaarden

Als moderne maatschappelijke organisatie zullen we moeten anticiperen op het speelveld en de spelregels die de maatschappij/de overheid ons toekent. Dit vraagt om openheid, een heldere missie en visie en duidelijke kernwaarden van de organisatie.

Missie

Onze missie geeft in enkele korte krachtige zinnen aan waar we voor staan.

Wij bieden passende huisvesting aan huishoudens met lagere inkomens en specifieke doelgroepen in de gemeente Drimmelen en het dorp Moerdijk. We werken samen met partners en inwoners aan een kwalitatief goede woonomgeving voor onze huurders.

Ons motto: “Thuis in Drimmelen” 
‘Thuis in Drimmelen’ betekent dat we betrokken zijn bij en verbonden met de samenleving in Drimmelen en het dorp Moerdijk en weten wat er speelt. Onze huurders en partners weten waar ze ons op kunnen aanspreken. We proberen onze huurders ook zo lang mogelijk een goed “thuis” aan te bieden.We zien dat (gemeentelijke) vraagstukken regionaal worden opgepakt en corporaties in regioverband intensiever samenwerken. Wij stellen ons actief op als deze samenwerkingen dienstbaar is aan onze lokale opgaven of in dienst staat van bredere, regionale volkshuisvestelijke opgaven.

Kernwaarden

In veel opzichten lijkt Woonvizier op andere corporaties. In de combinatie van onze vier kernwaarden onderscheiden we ons echter van anderen. Onze kernwaarden zijn:

  • Betrokken
  • Verbindend
  • Slagvaardig
  • Open houding

Betrokken zijn we bij onze huurders en onze partners. We weten wat er speelt en nodig is voor een goede woning en een fijne woonomgeving.

Onze maatschappelijke opgaven hangen sterk samen met de opgaven van anderen. Om resultaten te boeken zullen we nog meer dan voorheen verbinding moeten blijven leggen met onze huurders, de inwoners van Drimmelen en de betrokken organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Onze kerntaak en het belang van de huurders zijn leidend bij de activiteiten die we oppakken. In de contacten met partners willen we niet de actie maar de resultaten voorop stellen. We doen wat we zeggen en maken het ook waar. We borgen dat we als organisatie de goede dingen doen, en die dingen ook goed doen.

We stellen ons in de communicatie met huurders, klanten, partners en collega's ons meer open voor meningen, wensen, goede ideeën en verbeterpunten. We luisteren en stellen elkaar vragen. Een open houding betekent ook dat we niet te snel concluderen of oordelen en open staan voor een gesprek.

In alles wat we doen klinken deze kernwaarden door. In onze externe communicatie laten we ons niet voorstaan op onze kernwaarden. We praten er niet al te veel over, maar we doen. De kernwaarden vormen onze interne leidraad waaraan we onze inzet kunnen afmeten. Ze vormen een toetsingskader voor bestuur, management en medewerkers. De kernwaarden geven richting aan ons beleid, ons gedrag, onze communicatie en de vormgeving die we hanteren.