Visitatie

Woningcorporatie Woonvizier doorliep eind 2018 een bijzondere visitatie*. Samen met visitatiebureau Pentascope besloot Woonvizier namelijk gebruik te maken van de experimenteerruimte van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN). De visitatiepilot droeg de naam ‘samen op de foto’ en laat goed zien hoe Woonvizier samenwerkt met haar partners in het lokale netwerk om maatschappelijke prestaties te leveren. Het resultaat: mooie bouwstenen voor de ontwikkeling van zowel Woonvizier en haar netwerk als voor visitatie.

Bekijk het visitatierapport:

 

 

 

 

 

 

 

Netwerkvisitatie met effect 
De visitatiepilot van Woonvizier en Pentascope kan met recht een netwerkvisitatie met effect genoemd worden, in de eerste plaats voor Woonvizier en voor haar netwerk. Ellen van Beijsterveldt, bestuurder van Woonvizier: “Het experiment heeft bewerkstelligd dat we als netwerkpartners van gedachten hebben kunnen wisselen over onze samenwerking, over ieders rol in het netwerk en over de bijdrage van partijen aan lokale volkshuisvestelijke prestaties. Het was een visitatie met beweging, energie en plezier; een visitatie die mede daardoor werkt als interventie in het netwerk en in de samenwerking. Bovendien zijn ook onze eigen medewerkers intensief betrokken bij de visitatie; dat helpt zeker bij de doorwerking van de visitatie in het ondernemingsbeleid van Woonvizier.” Ook de visitatiecommissie ziet de meerwaarde van de netwerkvisitatie, met een mooi verbeterpunt voor het netwerk in de recensie: “Het lokale netwerk kan aan kracht winnen wanneer ze elkaar met meer regelmaat opzoeken. Ze daarin ook eisen aan elkaar durven te stellen; thema’s en/of vraagstukken agenderen (op het moment dat deze nog niet dringend zijn) en het functioneren van het netwerk regelmatig met elkaar bespreken. 

Bouwstenen voor ontwikkeling visitatie 
Het visitatie-experiment van Woonvizier en Pentascope levert bovendien waardevolle inzichten op voor de verdere ontwikkeling van visitatie. Corporatie en visiterend bureau bevelen op basis van hun ervaringen in deze pilot aan om het ‘netwerk-element’ als vast onderdeel op te nemen in een toekomstige visitatie-aanpak. Mogelijke implicaties van deze visitatiepilot voor visitatie betreffen vooral de procesgang en werkwijze, zoals ruimte creëren voor een verdiepende en verrijkende dialoog, netwerkpartijen goed informeren en betrekken en oog hebben voor werkvormen. Zicht krijgen op het functioneren van het lokale netwerk kan dus ook middels een goed proces!

Vervolg 
Momenteel wordt in diverse lokale visitatiepilots geëxperimenteerd met het verbinden van het lokale woonnetwerk met visitatie. De uitkomsten van deze experimentele visitaties worden in de toekomst betrokken bij de verdere ontwikkeling van visitatie. 

Meer informatie over het visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk' is te vinden op www.visitaties.nl/experimenten

Het rapport van de visitatiecommissie is ook te vinden op de website van SVWN.

In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, bezien vanuit de maatschappelijke opgaven, de ambities van de corporatie, de inzet van het vermogen en de governance van maatschappelijk presteren, dit alles volgens een vaste methodiek. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen daarbij leren hoe hun prestaties te verbeteren 

Voor vragen over het visitatie-experiment en deze pilot kunt u contact opnemen met:

Woonvizier 
Ellen van Beijsterveldt of Christian Gommeren
(0162) 679811

Pentascope 
Maatschappelijke-visitaties Joos Jacobs - (06) 12248350
www.pentascope.nl

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) 
Paul Doevendans of Jos Koffijberg (030) 7210780
www.visitaties.nl