Huis- en gedragsregels

Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de algemeen geldende huis- en gedragsregels. 

 • Roken is verboden in de sporthal en kantine
 • Het is niet toegestaan zonder geldige reden in of nabij de kleedaccommodaties te verblijven
 • Toeschouwers op de tribune
 • Het gebruik van audio/visuele apparatuur in de sporthal is zonder toestemming van de beheerder niet toegestaan
 • Glaswerk en etenswaren op en rond de speelvloer zijn niet toegestaan
 • De speelvloer mag niet met straatschoenen en schoenen met zolen die afgeven worden betreden
 • Honden zijn niet in de sporthal toegestaan, behoudens erkende hulphonden
 • De huurder van de sporthal is aansprakelijk voor de gedragingen van door de huurder toegelaten personen
 • Aanwijzingen van de beheerder dienen strikt en direct te worden opgevolgd. Bij constatering van misdragingen zal de politie worden ingeschakeld
 • Bent u vermoedelijk onder invloed van drank en/of drugs en daardoor niet redelijk aanspreekbaar, wordt u de toegang tot de sportaccommodatie ontzegd
 • Het is niet toegestaan om - behoudens een calamiteit - de nooddeuren te openen

Overig
Bij schelden, schreeuwen, discriminerende taal, lastig vallen van medewerkers en andere bezoekers wordt u op uw gedrag aangesproken; bij herhaling wordt u de toegang tot het gebouw ontzegd. Bij fysiek geweld, het gooien met voorwerpen of aanrichten van vernielingen wordt de politiie ingeschakeld voor het opmaken van een proces-verbaal; de kosten worden op u verhaald.

De beheerder van de sporthal is niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel, verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen in en/of om de gebouwen veroorzaakt door derden. De beheerder kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

De voorwaarden tot huur kunt u op de website terugvinden en zijn op te vragen bij de beheerder van de sporthal.

Augustus 2012