Huurvoorwaarden

Algemeen

Artikel 1
De ingebruikgeving van de sportaccommodatie geschiedt door Woonvizier, hierna Woonvizier genoemd, met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden gestelde.

Overeenkomst

Artikel 2
De gegadigde voor gebruik van de sportaccommodatie dient hiertoe een schriftelijk verzoek, conform een door Woonvizier op te stellen aanvraagformulier, in. De overeenkomst tot ingebruikgeving bestaat uit het aanvraagformulier en de daarop volgende bevestiging met bijbehorende overeenkomst en dient schriftelijk te worden vastgelegd. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, hetgeen in de overeenkomst en het aanvraagformulier wordt aangegeven.

Omvang gebruik

Artikel 3
De sportaccommodatie mag slechts worden gebruikt door de in de overeenkomst genoemde gebruiker en diens leden en op de in de overeenkomst genoemde dag(en), tijden.  Onderverhuur van gebruikstijden is niet toegestaan.

Gebruiksduur en –tijden

Artikel 4

4.1
Het gebruik betreft in beginsel het tijdvak en de dagen zoals vermeld in de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

4.2
In het gebruik zijn niet begrepen:

  • de algemeen erkende feestdagen zoals 25 en 26 december, 1 januari, 1e en 2e paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag en 1e en 2e pinksterdag,
  • de avonden (na 18.00 uur) van 5, 24 en 31 december

Het gebruik tijdens deze dagen kan enkel door Woonvizier in een aparte overeenkomst c.q. een aanvulling op de overeenkomst worden toegestaan.

4.3
Woonvizier heeft het recht incidenteel voor belangrijke evenementen, bij calamiteiten en eventueel later ingelaste competitiewedstrijden de sportaccommodatie te gebruiken of te laten gebruiken, waardoor het gebruik voor eerder gecontracteerde gebruikers niet door kan gaan. Deze gebruikers ontvangen hiervan zo mogelijk vier weken van te voren bericht met mededeling dat gebruik op een ander tijdstip, dan wel restitutie conform artikel 11, lid 4 van deze algemene voorwaarden mogelijk is.

4.4
De in de overeenkomst vastgelegde gebruikersuren mogen, zonder tussenkomst van Woonvizier, door de gebruikers onderling niet worden gewisseld.

4.5
Aan vroegtijdige reserveringen, geldende voor het nieuwe sportseizoen, kunnen geen rechten worden ontleend. Pas na ontvangst van de aanvraagfomulieren voor het nieuwe sportseizoen op een jaarlijks vast te stellen datum worden gebruikersuren daadwerkelijk toegewezen.

4.6
Bij aanvragen voor toernooien ed. op specifieke data zoals algemeen erkende feestdagen zal door middel van een lotingsysteem worden bepaald of de uren al dan niet aan de aanvrager worden toegewezen. Indien de aanvrager in enig jaar de loting wint, betekent dit dat de aanvrager voor het daaropvolgende seizoen wordt uitgesloten voor de loting.

4.7
Het gebruik van de was-, kleed- en douchegelegenheden dient aansluitend aan de gecontracteerde gebruiksuren plaats te vinden.

4.8
Zolang het gebruik van de sportaccommodatie niet plaatsvindt op aaneensluitende uren kan de beheerder / toezichthouder toestaan, dat van de was-, kleed- en douchegelegenheden gebruik wordt gemaakt van 1/2 uur voor tot 1/2 uur na de gecontracteerde gebruikersuren. In ieder geval zullen speelzaal en kleedkamers 1/2 uur na afloop van de training, wedstrijd en/of toernooi e.d. moeten zijn ontruimd en verlaten.

Beheerder/toezichthouder

Artikel 5

5.1
De gebruiker is verplicht de persoon die door Woonvizier met het beheer/toezicht is belast (beheerder / toezichthouder), tot de sportaccommodatie toe te laten en de door deze beheerder gegeven aanwijzingen op te volgen.

5.2
Woonvizier treft voorzieningen opdat de dienstdoende beheerder/toezichthouder, bij diens afwezigheid, voor gebruikers bekend en bereikbaar is.

Gebruiksvoorschriften

Artikel 6

6.1
De toestellen en het aanwezige sportmateriaal mogen alleen worden gebruikt door hen die daarvoor door Woonvizier deskundig worden geacht. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de technische inrichting van de accommodatie.

6.2
Het opstellen en gebruikmaken van de toestellen en materialen zonder toezicht van de leider of leidster is verboden. Bij het verplaatsen van de toestellen en materialen dient de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen. Na het gebruik dient alles weer behoorlijk en te bestemder plaatse te worden opgeborgen.

6.3
De gebruiker is in alle gevallen verantwoordelijk voor een ordelijk verloop en toezicht in de sportaccommodatie tijdens de wedstrijden, trainingen, toernooien, demonstraties e.d.. Hij dient daartoe orderbewaarders aan te stellen wiens namen vooraf bekend dienen te worden gemaakt door de gebruiker, bij Woonvizier dan wel de door haar aangewezen dienstdoende beheerder / toezichthouder. Stalling geschied op eigen risico.

6.4
De gebruiker is verplicht, tijdens het gebruik van de sportaccommodatie, zelf in verband met specifieke verwondingen, voor voldoende EHBO-materialen te zorgen.

6.5
Het is de gebruiker en diens medegebruikers, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonvizier, niet toegestaan:

  • muziek ten gehore te brengen, ook niet door meegebrachte audioapparatuur e.d.;
  • collecten te houden of te doen houden;
  • reclame te maken, circulaires, insignes, loten e.d. te verspreiden en te verkopen of te doen verspreiden of te doen verkopen; te venten of te doen venten;
  • meegebrachte dranken, etenswaren dan wel de in het eventueel aanwezige restaurant gekochte dranken en etenswaren buiten het restaurant te nuttigen;
  • te roken;
  • honden en/of andere dieren mede te brengen in de sportaccommodatie en bijbehorende ruimten.

6.6
Het is de gebruiker toegestaan entreegelden te heffen.

6.7
De gebruiker draagt zorg voor de kaartverkoop en voor de controle op de kaartverkoop.

6.8
Het publiek mag zich uitsluitend bevinden op het daartoe aangegeven gedeelte van de sportaccommodatie.

6.9
Niet meer publiek zal mogen worden toegelaten als door Woonvizier na eventueel overleg met brandweer en/of politie verantwoord wordt geacht.

6.10
Rijwielen, bromfietsen, motoren, auto’s en andere voertuigen dienen op de daartoe bestemde plaatsen te worden gestald. Woonvizier kan met betrekking tot het gebruik, de inrichting en bediening van rijwielstallingen en autoparkeerplaatsen nadere regels stellen.

6.11
Het gebruik van de eventueel aanwezige telefoon is - tegen betaling - toegestaan voor doeleinden direct verband houdende met het gebruik van de sportaccommodatie en noodgevallen.

6.12
Tot de kleed- en wasgelegenheden en de daartoe behorende gangen hebben uitsluitend de speelsters, spelers, leidsters, leiders, scheidsrechters en de beheerder/toezichthouder toegang.

Gebruik van schoenen

Artikel 7

7.1
Het betreden van de sportzaal en was- en doucheruimten is slechts toegestaan met sportschoenen, dan wel op blote voeten.

7.2
De voor het gebruik verantwoordelijke personen hebben er mede op toe te zien dat de zaal niet wordt betreden met sportschoenen die ook op straat zijn gedragen.

7.3
Het gebruik van sportschoenen met een zwarte rubberzool is niet toegestaan.

Controle en toezicht

Artikel 8

8.1
In de sportaccommodatie is een gebruiksregister (logboek) aanwezig.

8.2
De gebruiker draagt zorg dat alle aanwijzingen van de beheerder/toezichthouder omtrent het gebruik van de gehele accommodatie en bijbehorende terreinen onmiddellijk worden opgevolgd.

8.3
De beheerder/toezichthouder heeft de bevoegdheid om eenieder die de gebruiksvoorwaarden overtreedt onmiddellijk uit de accommodatie te verwijderen en hem/haar de toegang tot het gebouw voor de rest van de dag te ontzeggen.

8.4
Woonvizier heeft het recht bepaalde personen indien hun gedrag daartoe aanleiding geeft de toegang tot de sportaccommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

Schade en aansprakelijkheid

Artikel 9

9.1
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, waaronder ook wordt verstaan ernstige vervuiling, ontstaan tijdens het gebruik van de sportaccommodatie, inclusief de nevenruimten. De kosten van herstel of extra schoonmaak, met inachtname van het voorgaande, komen voor rekening van de gebruiker en dienen op eerste aanzegging te worden voldaan.

9.2
Iedere gebruiker wordt geacht de gehele sportaccommodatie in goede staat te hebben aangetroffen, tenzij hij voor de aanvang van het gebruik van een door hem geconstateerde beschadiging of ernstige vervuiling kennis heeft gegeven aan de dienstdoende beheerder / toezichthouder of dit op de daarvoor bestemde lijsten heeft aangetekend.

9.3
Woonvizier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vermissing of beschadiging van eigendommen van de gebruiker of diens leden, onverschillig of zulks al dan niet geschiedt tijdens de uren, dat de sportaccommodatie in gebruik is en de betreffende eigendommen al dan niet in kleedkamers, bergplaatsen en dergelijke zijn opgeborgen.

9.4
Eventuele schade aan het gebouw of aanwezige materialen van Woonvizier ontstaan door toedoen van de gebruiker, anders dan door normaar gebruik, komen voor rekening van de gebruiker.

9.5
Onder de voor rekening van de gebruiker genoemde schade wordt in ieder geval begrepen de schade, welke is veroorzaakt door medegebruikers/spelers en toeschouwers.

9.6
De gebruiker zal noch voor het tijdelijk gemis van genot van het door hem gehuurde noch in geval van schade, reeds geleden of nog te lijden, uit welke oorzaak zulks ook moge voorkomen, schadevergoeding van Woonvizier kunnen vorderen.

Beëindiging gebruik

Artikel 10

10.1
Opzegging of vermindering van het gebruik door gebruiker dient door deze schriftelijk en zo spoedig mogelijk aan Woonvizier medegedeeld te worden, waarna eventueel restitutie kan plaatsvinden conform artikel 11, lid a en b van deze algemene voorwaarden.

10.2
Indien de gebruiker in gebreke blijft zich te gedragen naar de in deze voorwaarden gestelde regels en bepalingen, kan Woonvizier het gebruik onmiddellijk beëindigen, nadat bij schrijven, aangetekend dan wel met ontvangstbevestiging, hem op de tekortkomingen is gewezen en daarna andermaal inbreuken zijn geconstateerd.

Tarief en restitutie

Artikel 11

11.1
Op het gebruik zijn de jaarlijks vast te stellen tarieven van toepassing.

11.2
Tarieven worden jaarlijks op 1 juli door Woonvizier aangepast, op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van werknemersgezinnen zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, op basis van het indexcijfer april van het voorgaande jaar tot en met maart van het lopende jaar of een vervangende vergelijkbare index.

11.3
Woonvizier kan in enig jaar een extra stijging of verlaging van de tarieven doorvoeren, als dat binnen de gemeente Drimmelen voor vergelijkbare accomocaties van toepassing is.

11.4
Restitutie vindt enkel en alleen plaats als aan de hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

  • Teruggave van uren binnen vier weken voor de gereserveerde data, worden niet meer gecrediteerd tenzij de gebruiker zelf zorgt voor een nieuwe gebruiker op deze uren, en hiervoor een nieuwe getekende overeenkomst afgeeft aan de beheerder dan wel Woonvizier;
  • Teruggave van uren vanaf vier weken of langer voor de gereserveerde data zullen bij doorverhuur aan derden door de gebruiker zelf dan wel door de Woonvizier worden gecrediteerd. Worden deze uren niet meer verhuurd dan geldt een restitutie van maximaal 50% voor deze uren.

Slotbepalingen

Artikel 12

12.1
Woonvizier kan in de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien nadere regels stellen dan wel de gebruiker door hem op te volgen nadere aanwijzingen geven.

12.2
Deze algemene voorwaarden treden heden in werking en zijn van toepassing op overeenkomsten na heden gesloten.

Lage Zwaluwe 1 juni 2012.