Governance en codes

Toezicht, toetsing en verantwoording

Als Woonvizier geven wij invulling aan een belangrijke maatschappelijke taak. Deze taak voeren wij uit vanuit een grote lokale betrokkenheid. Om te waarborgen dat we dit op de juiste wijze doen, vindt er toezicht plaats, worden onze prestaties getoetst en leggen we op verschillende manieren verantwoording af.

Woonvizier werkt binnen de kaders van de Woningwet 2015 en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV).

Governancestructuur
Woonvizier is een stichting. Onze governancestructuur is ingericht volgens het twee-lagen bestuursmodel. Deze bestaat uit een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. De uitwerking van de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in een reglement. Het bestuur van Woonvizier bestaat uit één directeur-bestuurder. Deze is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het (meerjaren)beleid en de jaarlijks te behalen resultaten. De bevoegdheden van de directeur-bestuurder staan beschreven in het Bestuursreglement. Voor een aantal besluiten heeft de directeur-bestuurder vooraf goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig. Bij het opstellen van beleid betrekt het bestuur de belangrijkste stakeholders, waaronder de gemeenten en de Huurdersvereniging Woonbelang.

Toezicht
De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Dit doet zij op basis van een toezicht- en toetsingskader.

Toetsing
Onze maatschappelijke prestaties worden eens in de vier jaar getoetst door een onafhankelijke visitatiecommissie. In 2019 is de laatste visitatie uitgevoerd.  

Verantwoording
Wij zijn lid van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. Wij verantwoorden ons op actieve wijze, volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de zogenaamde Governance Woningcorporaties 2020.  Deze code omvat criteria voor goed bestuur en toezicht, voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing bij woningcorporaties. Wij onderschrijven deze code en maken daarbij in de lijn van 'pas toe of leg uit' tevens onze eigen keuzes. Deze worden toegelicht in het jaarverslag.

Governancedocumenten
Bekijk hier de volgende actuele governancedocumenten:

Documenten

Op de deelpagina's behorende bij het onderwerp Governance kunt u de volgende documenten vinden:

  • integriteitscode
  • klokkenluidersregeling