Ga naar de inhoud

Als u gebruik wilt maken van de diensten van Woonvizier, leggen wij bepaalde persoonsgegevens van u vast om deze te verwerken. Woonvizier verzamelt persoonsgegevens met als doel het verhuren, onderhouden, renoveren, bouwen en verkopen van woningen. Denk hierbij aan de gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst uit te voeren.

Wij gaan daarbij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. In onze privacyverklaring hebben wij vastgelegd hoe Woonvizier met uw persoonsgegevens omgaat.