Ga naar de inhoud

Woonvizier heeft een belangrijke maatschappelijke taak. Deze taak voeren wij uit vanuit een grote lokale betrokkenheid. Om te waarborgen dat we dit op de juiste wijze doen, vindt er toezicht plaats, worden onze prestaties getoetst en leggen we op verschillende manieren verantwoording af. Ook werken we binnen de kaders van de Woningwet 2015 en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV).

Daarnaast onderschrijven we de Governancecode Woningcorporaties 2020. Hierin hebben woningcorporaties normen vastgelegd voor goed bestuur, goed intern toezicht, integer en transparant handelen, externe verantwoording en financiële beheersing. Daarbij maken we soms onze eigen keuzes volgens het 'pas toe of leg uit'-principe. Meer hierover leest u in ons jaarverslag


Governancestructuur

Onze Governancestructuur is ingericht volgens het twee-lagen bestuursmodel. Deze bestaat uit een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. Deze is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het (meerjaren)beleid en de jaarlijks te behalen resultaten. Bij het opstellen van beleid betrekt het bestuur de belangrijkste stakeholders, waaronder de gemeenten en de Huurdersvereniging Woonbelang.

 

Directeur - bestuurder

Vanaf 15 januari 2018 is Ellen van Beijsterveldt de directeur-bestuurder van Woonvizier. Begin 2022 is haar termijn met 4 jaar verlengd.

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en de activiteiten en bewaakt de financiële continuïteit van Woonvizier. De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW). Klik hier voor meer informatie over de RvC.

 

Toezicht en toetsing

De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Dit doet zij op basis van een toezicht- en toetsingskader. Onze maatschappelijke prestaties worden eens in de vier jaar getoetst door een onafhankelijke visitatiecommissie. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, bezien vanuit de maatschappelijke opgaven, de ambities van de corporatie, de inzet van het vermogen en de Governance van maatschappelijk presteren, dit alles volgens een vaste methodiek. Met de visitatie verantwoorden we ons over de keuzes die we maken. Daarnaast volgen uit het visitatierapport punten hoe wij onze prestaties kunnen verbeteren. In 2022 is de laatste visitatie over de periode 2018 t/m 2021 uitgevoerd. Klik hier voor het visitatierapport.

 

Verantwoording

Woonvizier is lid van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. Wij verantwoorden ons op actieve wijze, volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de Governance Woningcorporaties 2020. Wij onderschrijven deze code en maken daarbij onze eigen keuzes volgens het 'pas toe of leg uit'-principe. Meer hierover vindt u in het jaarverslag dat wij ieder jaar opstellen.